home
+421 43 42 45 565 Motorr Martin, s.r.o.
!--left column start-->

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Spoločnosť Motorr Martin, s.r.o. poskytuje nasledovné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov v súlade s čl. 13 a 14 nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a s § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“):

Identifikačné a kontaktné údaje

Prevádzkovateľ:

Motorr Martin, s.r.o.
Francúzskych partizánov 5831, 036 08 Martin
Tel.: +421 43 42 45 554, E-mail: info.martin@motorr.sk
IČO: 44 378 874
(ďalej aj ako „Motorr Martin“)

Kontakt na zodpovednú osobu:

  dpo.mt@motorr.sk

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Spoločnosť Motorr Martin spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sa týkajú. V podmienkach spoločnosti ide predovšetkým o zákazníkov, potencionálnych zákazníkov a osôb oprávnených konať v mene zákazníkov, ktoré sú právnickými osobami. Osobné údaje sú spracúvané aj v rámci plnenia povinností spoločnosti Motorr Martin ako zamestnávateľa, napr. rodinných príslušníkov. Osobné údaje sú získavané priamo do dotknutých osôb, pri plnení svojich úloh od tretích strán (napr. zamestnávateľ) alebo od iných fyzických osôb (z dôvodu plnenia zákonných povinností, napr. rodinní príslušníci v rámci pracovnoprávnych vzťahov). Na spracúvanie osobných údajov, ktoré boli získané od tretích strán alebo iných osôb (neboli získané priamo od dotknutej osoby), sa pre plnenie povinností transparentne informovať dotknuté osoby môžu vzťahovať výnimky podľa čl. 14 ods. 5 GDPR a § 20 ods. 5 zákona o ochrane osobných údajov.

Informácie o spracúvaní osobných údajov na jednotlivé účely (účely spracúvania, právny základ, príjemcovia, kategórie dotknutých osôb, kategórie osobných údajov, doba uchovávania) sú bližšie uvedené v prílohe.

Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak neustanoví osobitný predpis, podľa ktorých spoločnosť Motorr Martin postupuje, alebo ak dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.

Celé znenie "Informácie o spracúvaní osobných údajov" v PDF

Všeobecné obchodné podmienky

Vozidlá k okamžitému odberu
Servis a náhradné diely
Novinky, akcie, info